Některé další informace

Co nejdříve si prosím zkontrolujte, že máte přesměrovánu školní e-mailovou adresu (ta ve tvaru jmeno.prijmeni@fs.cvut.cz) (podrobněji viz server net, zvolte odkaz DUPS, dále snad trefíte). Používáme ji k zasílání dalších pokynů ke cvičení.

Každý student musí mít nejvýše tři roky straré školení z bezpečnostních předpisů (absolvování tohoto školení + přezkoušení z "vyhlášky 50" je poznamenáno v zadní části indexu; nejvýše tři roky staré znamená, že vyprší nejdříve s koncem semestru). Pro studenty bakalářského studia bude provedeno proškolení a test v rámci předmětu Elektrické obvody a elektronika (dříve Elektrotechnika 1), který je ve studijním plánu v 5. semestru. U studentů, kteří nemají Elektrotechniku 1 zapsanou, se bude postupovat individuálně.

Účast na laboratorních cvičeních TEM je povinná. Pokud student ví, že příští hodinu nemůže (např. plánovaná návštěva lékaře), nahradí si ji s jiným kroužkem. Pokud je student delší dobu nemocný a zadaná úloha se již mezitím přestane měřit, zřejmě bude muset absolvovat náhradní úlohu - to je možné v období tří týdnů, kdy jedno ze cvičení od padá (student absolvuje úlohu, která jeho skupině odpadne). V krajním případě lze zpracovat referát na téma chybějící úlohy. Vše ale zřejmě budou řešit cvičící individuálně.

Každý student bude mít zaznamenána data ze všech měření, kterých se zúčastnil, včetně všech ostatních podkladů pro zpracování referátu. Doporučená forma je v sešitu, který si pro tyto účely založí. Protože přípravy jsou k dispozici k vytištění, je alternativní možnost použít volné listy, které se na konci semestru "scvaknou", ovšem každý volný list si musí student podepsat. Na konci cvičení si nechá každý student záznam od vyučujícího zkontrolovat a vyučující podpisem potvrdí úplnost záznamu (zejména naměřené hodnoty). V sešitě musí být všechny úlohy zpracovány (výpočty, grafy, závěr), kontroluje se ihned následující cvičení. Do ukončení semestru musí všechny záznamy v sešitu být doplněny dle pokynů vyučujícího.

Některé referáty se odevzdávají v kvalitě, odpovídající běžnému standardu pro podobná měření, tzv. technická zpráva (čistopis, dle možností zpracováno na počítači, v kvalitě schopné prezentace). Pro každou úlohu bude za skupinu odevzdán jeden takový referát. Vzhledem k počtu studentů ve skupině (průměrně 7 studentů, 11 naměřených úloh) je na rozhodnutí cvičícího, kteří ze studentů zpracují dva referáty. Například může být rozhodnuto, že pro závěrečnou klasifikaci "výborně" musí mít student odevzdány dva referáty. Ostatní měření stačí mít zpracovaná v pracovním sešitě, nebo na volných listech. Sešit a každý volný list musí být podepsány.

Studenti jsou povinni se předem seznámit s úlohou, kterou budou měřit. Návody k úlohám si lze vypůjčit k nahlédnutí na cvičení s jiným kroužkem (nelze odnášet z místnosti), nebo je lze vyhledat na webové stránce tohoto předmětu. Teorii je nutno nastudovat ve skriptech. Při začátku měření budou studenti namátkově přezkoušeni z teorie k dané úloze a na případné neznalosti bude brán zřetel při závěrečné klasifikaci. Opakovaná neznalost může být důvodem k neudělení zápočtu - eventuelně přichází v úvahu náhrada znalostí dodatečným vypracováním referátu na dané téma, podrobnosti upřesní vyučující.

Návody na webových stránkách úloh se průběžně opravují dle skutečného stavu - prosíme, netiskněte si jich příliš předem do zásoby.

Pro účely výuky se kroužek dělí na tři skupiny po přibližně sedmi, maximálně osmi studentech. Skupiny se označí A, B a C. Skupiny se na úlohách střídají, zhruba podle následujícího schematu:

Týden Skupina A Skupina B Skupina C 2006/2007L odpadá skupinám test
2. 409, teplota pmo, optika 156, můstky 5.3. - 8.3.  
3. pmo, optika 156, můstky 409, teplota 12.3. - 15.3.  
4. 156, můstky 409, teplota pmo, optika 19.3. - 22.3.  
5. 409, dynamika 409, poloha 156, rozměry 26.3. - 29.3.  
6. 409, poloha 156, rozměry 409, dynamika 2.4. - 5.4.  
7. 156, rozměry 409, dynamika 409, poloha 10.4. - 12.4. Velikonoce (1 až 4, 9, 13)
8. 409, teplo 409, tlak 156, síla 16.4. - 19.4.   1. test
9. 409, tlak 156, síla 409, teplo 23.4. - 27.4. pozor, přesun čt na pá (náhr.)
10. 156, síla 409, teplo 409, tlak 2.5. - 3.5. po(1-4,9,13), út(11,12,14,angl.)
11. 409, průtok 409, hladina 156, otáčky 7.5. - 10.5. čt (5-8) - přesun z 8.5. na 10.5.
12. 409, hladina 156, otáčky 409, průtok 14.5. - 17.5. st (10, 15, 16)
13. 156, otáčky 409, průtok 409, hladina 21.5. - 24.5.   2. test

Učebna 409 je v hlavní budově (blok C1, od vrátnice či bufetu vlevo, ve čtvrtém patře poslední dveře napravo, naproti vchodu do počítačových učeben), učebna 156 je v halových laboratořích, kousek chodbou za laboratořemi elektrotechniky (rada: v patře, z okna je vidět parkoviště Delvity - pozor, nesmíte dojít až na FEL). Cvičení "Optická měření" bude probíhat v laboratořích odboru Přesné mechaniky a optiky, které se nalézají na dvoře fakulty (v Dejvicích), východ je ze suterénu, v mezipatře při přechodu hlavním schodištěm dolů do druhého suterénu, nová budova s prosklenou učebnou v přízemí, podrobněji viz návod. Je možné, že pro vstup na dvůr bude třeba karta studenta.

V 8. a 13. týdnu se píše krátký test. Předmětem testu bude již odcvičená látka, odpřednášená látka z přednášek pak v rozsahu skript (na druhém včetně látky z 13. cvičení, neboť studenti chodí na cvičení připraveni - pokud nebyly některé otázky z tohoto důvodu obsahem prvního testu, mohou být položeny v rámci druhého testu). Test nebude delší než cca 20 minut a po něm se bude normálně měřit další úloha. Skupiny, které neabsolvují druhý test v příslušném termínu, si test napíší na následujícím cvičení. Pokud by některé skupině odpadlo 13. cvičení, doporučuji požádat vyučujícího, aby se test psal raději o týden dříve, abyste měli čas se na opravný termín lépe připravit. Oba testy musí absolvovat každý a nikdo nesmí mít z žádného z testů horší známku než "Dobře - - -" (dobře se třemi mínusy, to je hodnocení 2,01 bodů), jinak nemůže dostat zápočet. Náhradní test studenti píší dle domluvy s vyučujícím, zpravidla na dalším cvičení.

Skripta Technická měření napsali Doc. Jenčík a Doc. Volf. Cena okolo 165 Kč. (Před začátkem semestru hlásil sklad prodejny skript posledních pět kusů. Skripta ovšem nelze pravděpodobně vydat, protože by nyní (po změně cenové politiky nakladatelství a po nezbytném doplnění o novinky) stály odhadem víc jak dvojnásobek, a byly by těžko prodejné (neprodané výtisky musí ten, kdo požádal o vydání skripta, po jisté době odebrat a jsou mu naúčtovány téměř v plné částce). Zkuste se na testy připravovat s předstihem, pak můžete použít skripta z knihovny, nebo ze studovny v Dejvicích.

Dodatečné poznámky.

Pokud se k výsledku dojde výpočtem, pak pozor na počet platných míst (neopisovat bez rozmyslu z kalkulačky). Uvádí se tolik míst, kolik odpovídá rozlišení přístroje (zpravidla o jednu číslici více, než je přesnost). Poznámka - přesnost laboratorních skleněných teploměrů je zpravidla půl dílku stupnice.

Úlohy v laboratoři 409 se ponechávají zapojené. Doporučuji je nevytahovat ani ze zásuvky. Požadované dvojí vypnutí lze dosáhnout vypnutím jističe na příslušné straně stolu.

Před zapojením přístroje pro ohřev vody je třeba se přesvědčit, zda je přítomna ohřívaná voda, jinak může dojít k poškození přístrojů. Totéž platí o zapnutí jističe, neboť z výše uvedeného důvodu může uvést celou úlohu do provozu.

Taktéž pozor, aby nedošlo k zapnutí zařízení s proudovým výstupem bez připojené zátěže, například ampérmetru. Digitální multimetr musí být přepojen do polohy pro měření proudu před zapnutím takového zařízení (a vypnut až po jeho vypnutí).

Přenosné přístroje (s baterií) po ukončení měření nezapomeňte vypnout.

Studenti by měli mít své pomůcky podepsané, zvláště, pokud se je chystají zapomenout v laboratoři.

Prosíme studenty, aby si zkontrolovali, zda mají přesměrovánu "školní" adresu a jsou schopni číst došlé dopisy. Jsme si vědomi, že "ze školy" pak chodí spousty Spam-ů; většinu z nich ale lze odfiltrovat (jsou označené). Na tuto adresu budeme totiž posílat informace, důležité pro výuku (například pokud se stane, že dojde k záměně vyučujícího a proto odpadne úvodní zkoušení a podobně). Přesměrování se provádí na adrese net.fsid.cvut.cz, odkaz DUPS je na stránce vlevo dole - po přihlášení se vybere záložka "mail".