Osnova referátu a poznámky k jeho zpracování

  1. Hlavička, nejlépe rámeček s názvem úlohy, datumy měření a odevzdání, identifikací posluchače.
  2. Úkol měření. Je definován v podkladech na elektro.fsid.cvut.cz.
  3. Teoretický princip úlohy. Stručně a výstižně, vlastními slovy na 10 až 15 řádcích. Výchozí vzorce pro zpracování.
  4. Schéma zapojení, náčrt uspořádání přípravku pro měření. Vlastoručně kreslené, stačí od ruky tužkou. Dodržte přibližně měřítko. Účelem je naučit se kreslit a rozumět schematu, proto se kopírované obrázky z podkladu na síti nepřipouští.
  5. Identifikace přístrojů a měřeného objektu, typ, rozsahy (použité podtrhnout), spotřeba, výrobní číslo.
  6. Tabulka naměřených a zpracovaných hodnot, například Excel.
  7. Příklad výpočtu jednoho řádku (sloupce).
  8. Grafické znázornění. Pozor na vyznačení měřítek a veličin na osách. Pozor na správné prokládání křivek body. Použití Excelu je přípustné a žádoucí, budou-li křivky vzhledem k charakteru měření správně proloženy.
  9. Zhodnocení měření. Konkrétně k provedenému měření, posoudit jeho věrohodnost, vyhodnotit přesnost. Pokud nevychází, pokusit se najít příčinu chyb. Zdůvodnění, pokud nebylo splněno celé zadání.